Latest Updates from Ministry - 03/03/22

Mauri & Welcome to KIRIBATI - Ministry of Education

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Important MOE Dates 2022

SCHOOL TERM DATES:

TERM 1:

 • Feb 21st - May 20th (PRE/PRI/JSS/SSS)

 • 1 Week Term Break

(23 - 27th May)


TERM 2:

 • 30th May - 26th Aug (PRE/PRI/JSS/SSS)

 • 1 Week Term Break (29th Aug – 2nd Sept)

TERM 3:

 • 5th Sept – 2nd Dec (PRE/PRI/JSS/SSS)

 • 13 Weeks Term Break

===================

Aio te kawai ke Guide bwa kona kanga n boutoka am ataei nakon te reirei inanon te lock down aio

 1. Guide aio n taetae ni Kiribati

 2. Guide aio n taetae ni English

Remote Learning Links for Students/Parents/Teacher

Ibukin buokami riki ake kam aki kona n riin moa n te Learning Passport tetai aei ao e kukurei te Ministry ni katauraoi links aikai ibukin buokami ao karekean video lessons ibukin Week 1- 3. E na teimatoa n toka kanoan te wiiki teuana ma teuana ngkana e reitinako Reirei man te Mwenga.

Aio te link ibukin Weekly Lessons:

Remote Learning - Weekly Video Lessons/Worksheet.

Rinea am Level ao koa download naba mai iai am file.

============================================

Quick guide on dropboxes and worksheets for remote teaching

Aikai links aika ana kona ni kabonganaki ibukin buokaia taan Reirei iaon Developing Remote Learning/Teaching ao Dropboxes n tenan schools

 1. Quick Guides for Dropboxes

 2. Developing Remote Teaching/Learning

------------------------------------------------------------

Te Reirei man te Mwenga ibukin Teem 1 2022


E na moa waakinan te reirei man te mweenga ibukin totokoan butinakon te Covid-19 man 21 February 2022 ibukin Teem 1.

Kairam kee te Guide ibukin rinakom n te Reirei man te internet e na kona reke n te website link aei Kiribati Learning Passport Guide

Te APP ibukin te mobile e kona n reke n te “Play Store – Kiribati Learning Passport”.

Te reirei man te rerio ibukiia ataein te Pre-school, Primary ao JSS are e na kanakoaki man te Moanibong ae 21 February 2022. Bwaninin rongorongon ma ana schedule te reirei man te rerio e kona n reke n MoE website inano ikai Reirei n te Reerio Schedules

Araia ataei ma aia stream n reirei aika Teabike College ao KGV & EBS

 1. Teabike College Form 4 Stream- click ikai

 2. Teabike College Form 6 Stream - click ikai

 3. KGV & EBS From 4, 5 , 6 , 7 Stream- Click ikai

Lockdown School e-Resources

Nakoia ataein te reirei ao riki kaaro ao taan tararuaia ataei, E kukurei n taekinna te Botaki n Reirei bwa a tauraoi ni kona n copied kee n downloaded aia bwai n reirei ataei n aron te kanoa n reirei ibukin Monday ao Tueday, te syllabus, Teacher guides ao bwaai n wareware ke readings tabeua ibukiia ataei ,man Year 1 nakon Year 13, kee class 1 nakon Form 7. (Primary level, JSS level ao Senior Secondary level). Curriculum resources aikai a bon boboto moa i aon te Numeracy ao Literacy i bukiia Year 1 nakon 6. Year 7 nakon Year 9, a kantaningaki bwa ana karaoa te Literacy, numeracy, Science ao te Social Science. Ibukiia Form 4, 5, 6 and 7 ana bon bane n karaoi n kabane subjects.

Aio kawaina ae ko kona download, ko click te link ae e oti inano ao koa rinea naba te level ao bwaai n reirei ake ko kona download

Ngkana iai am kangaanga n toma nakon te link ao reitaki ma te Free call ae 198 ao te email aei admin@moe.gov.ki ibukin buokam.

E na teimatoa n katabwanina kanoan ana kete aio MOE ngkai ae e tabe n katabwaninaki mwakurian te kanoa n reieri ibukin te Moanibong ao te Kauabong moa n te week aio, ao te lesson plan ibukin kanoan te bong teuana ma teuana iaon subjects nako, irouia ake tabeia aio.

====================================