Kiribati School e-Resources

Kiribati School e-Resources

Nakoia ataein te reirei ao riki kaaro ao taan tararuaia ataei, e kukurei n taekinna te Botaki n Reirei bwa a tauraoi ni kona n copied kee n downloaded aia bwai n reirei ataei n aron te syllabus ao wareware kee readings tabeua ibukia ataei man Year 1 nakon Year 13, kee class 1 nakon Form 7. (Primary level, JSS level ao Senior Secondary level). Curriculum resources aikai a bon boboto moa tii iaon te Numeracy and Literacy ibukiia Class 1 nakon 6 ao Form 1, 2 ao 4. Ibukiia Form 3, 5, 6 and 7 a bon bane subject.

Aio kawaina ae kona download click n te link ae e oti inano ao koa rinea naba te level ao document ane kona download

Kiribati School e-Resources

Ngkana iai am kangaanga n toma nakon te link ao reitaki ma te email aei admin@moe.gov.ki ibukin buokam.

E na teimatoa n katabwanina kanoan ana kete aio MOE ngkai ae e tabe n katabwaninaki mwakurian te scheme of work ibukin kanoan te term teuana ma teuana ao te lesson plan ibukin kanoan te bong teuana ma teuana iaon subjects nako, irouia ake tabeia aio.