Mauri & Welcome to KIRIBATI - Ministry of Education

Latest Updates from Ministry - 07/01/23

Facebook

Important MOE Dates 2023

SCHOOL TERM DATES:

TERM 1:

 • Feb 6th - May5th (PRE/PRI/JSS/SSS)

 • 2 Weeks Term Break (8th - 19th May)

 • Teachers Start Date: 23rd Jan 2023TERM 2:

 • 22nd May - 18th Aug (PRE/PRI/JSS/SSS)

 • 1 Week Term Break (21st - 25th Aug)

 • Teachers Start Date: 18th May 2023TERM 3:

 • 28th Aug – 24th Nov (PRE/PRI/JSS/SSS)

 • Teachers Start Date: 23rd Aug 2023

 • 13 Weeks Term Break

===================

Koraki 6 (Form 6) School Intakes List for Gilbert Group 2023

E kukurei ni katanoata te Botaki n Reirei araia ataei ibukin te Aono ni Kiribati (Gilbert Group) ake a na Koraki 6 (Form 6) n te ririki 2023. Ibukia ataein te Aono n Raina (Line group) e na manga bon katanoataaki araia rimwi.

A kona n noraki aara n te link ae e oti inano:

Kama butiaki ikai Kaaro ao Taan tararuaia ataei ni kamatoai araia ami ataei n te reirei are a reke nako iai.

Kam rabwa n ami taotaonaki n nano ao tina bane n tekeraoi ni butimwaean te Ririki ae Boou!

===============================

Koraki 4 Form 4 School Intakes List - Gilbert Group 2023

E kukurei ni katanoata te Botaki n Reirei araia ataei ibukin te Aono ni Kiribati (Gilbert Group) ake a na Koraki 4 (Form 4) n te ririki 2023. Ibukia ataein te Aono n Raina (Line group) e na manga bon katanoataaki araia rimwi.

A kona n noraki aara n te link ae e oti inano:

https://drive.google.com/.../1d-AxEoKtvrhEXJ4I.../view...

kee noraki naba iaon ana Facebook page te Botaki n Reirei: https://www.facebook.com/moekiribati

Kama butiaki ikai Kaaro ao Taan tararuaia ataei ni kamatoai araia ami ataei n te reirei are a reke nako iai.

Kam rabwa n ami taotaonaki n nano ao tina bane n tekeraoi ni butimwaean te Ririki ae Boou!

===============================

REPATRATION INFORMATION & UPDATES

E kukurei te Botaki n Reirei ni kaongoi ngkami kawain kaibuke (repatriation) ibukin okiia ami ataei man aia reirei nakon aia abamwakoro ma kawaina aika a oti ikai.

https://docs.google.com/.../1pdtewVO7Np0WWLxYq.../edit...

Iai te baaronga ae ea tia ni karaoki nakoia Mataniwi n Reirei ibukin kawain okiia ami ataei. Taiaoka ongora araia ami ataei n aia reirei ma kawaia ake ana toka iai. Ngkana iai te bitaki ao waekoa reitaki ma te Botaki n Reirei (MOE) bwa ena kaetaki araia.

N reitaki ma anne, ao a butiaki kaaro ao taan tararuaia ataein Koraki 7 n te kauarinan bwa iai ana iango te botaki n reirei n reitaki n iraorao ma ngkami ngkana ana kona n tiku moa iaon Tarawa ibukin tataningaan mwiin bwiin te ukeuke ao manga nakon te ara ibukin reitan te reirei i tinanikun Kiribati. E a nakoimi bairean aei ma ibukina bwa aio te kanganga ae noraki n aron raroan kakioan Tarawa n te tai ae tawe n taai aika nako, ao a butiaki kaaro ao taan tararuaia ataei (Koraki 7) bwa a bia noora rian aei.

*************************************

LATEST UPDATES*

N rimwian ara katanoata mai mwaina ao iai te bitaki nakon tain mwanangan te kaibuke bwa ai tiaaki te Katenibong bwa ai manga te Kaabong, 22/12/22. E riki te bitaki man mwakuri ni katamaroa nakon te kaibuke. Ni kaineti ma te bitaki aio ao aikai babaronga ibukin kababaneaia ataein te kauarinan n okira aia abamwakoro:

1. Ibukia nikiraia ataein Nonouti, Tab North, Tab South, Onotoa, Beru, Tamana ao Arorae (Koraki 4, 5, 6 ao 7)

E na mwananga baomi n te Kaabong, 22/12/22. Baomi MV Natinteraoi ao te kabwaka te aoa 9 n te ingabong n te uaabu i Betio.

2. Ibukia ataein Maiana, Abaiang ao Butaritari, kam a teimatoa karokoi arami n te Botaki n Reirei ngkana kam tuai. Kam riai ni karokoi arami ni waekoa inanon te week aei ibukin babarongakin okimi.


Kamatata iaon Transfer /Kamaingan am Ataei imarenan Reirei

Nakoia Kaaro ake a kainnanoa mwaingia natia aika ana form 4, 6, & 7 n 2023. E a uki ngkai karokoan bubuti ibukin te kamwaing n aron taia aika inano aikai.

 • Form 4: 5th - 13th January

 • Form 6 & 7: 11th - 18th January.

E a bon tia te rinerine nakon aia reirei ami ataei ma iaan te kainibaire n te kamwaing ao e na bon kona n kariaiakaki te mwaing ngkana e kakoauaki bwa e riai.

E bubuti te botaki n reirei ami ibuobuoki n iiri baika a kainanoaki mai iroumi n aron ae a oti inano:


1. Am reta ngkoe te Karo nakon te Tia Koroboki (Secretary) n bubuti mwaingin natim bwa tera bukin kan kamwaingan natim


2. Supporting letter:

 • ibukin te aoraki e kainanoaki te letter mai iroun te Doctor mai Nawerewere (Dr Tekeeua Uriam)

 • ibukin te Karo bwa e maeka nt tabo are na kamwainga natina nako iai (ana letter te clerk man te abamwakoro n kakoaua bwa e maeka te karo nte abamwakoro ke te kaawa ann)

 • ana tabo n makuri te Karo (ana letter te employer n kaotia bwa e makuri irouna te employee)

 • te aro (ana letter te katekiti ke te minita n kakoaua iaon ana aro te ataei)


Please note ae 2 te reta ae kona karinna nte registry kee kam email nakon: schooltransfer@moe.gov.ki

Imwin tokin butimwaean bubuti ni bong aikai (F4 - 13th January/ F6 & 7 - 18th January) ao ana manga rinanoaki iroun te Komete are e katabeaki iai.

Bubuti ake a butimwaeaki ana toka n moe facebook ao n anganaki reirei ake ana mwaing nako iai ibukin aia kamatoa reirei akanne bwa a bon reke rinia ataei aikai irouia.

========================================

Lockdown School e-Resources

Nakoia ataein te reirei ao riki kaaro ao taan tararuaia ataei, E kukurei n taekinna te Botaki n Reirei bwa a tauraoi ni kona n copied kee n downloaded aia bwai n reirei ataei n aron te kanoa n reirei ibukin Monday ao Tueday, te syllabus, Teacher guides ao bwaai n wareware ke readings tabeua ibukiia ataei ,man Year 1 nakon Year 13, kee class 1 nakon Form 7. (Primary level, JSS level ao Senior Secondary level). Curriculum resources aikai a bon boboto moa i aon te Numeracy ao Literacy i bukiia Year 1 nakon 6. Year 7 nakon Year 9, a kantaningaki bwa ana karaoa te Literacy, numeracy, Science ao te Social Science. Ibukiia Form 4, 5, 6 and 7 ana bon bane n karaoi n kabane subjects.

Aio kawaina ae ko kona download, ko click te link ae e oti inano ao koa rinea naba te level ao bwaai n reirei ake ko kona download

Ngkana iai am kangaanga n toma nakon te link ao reitaki ma te Free call ae 198 ao te email aei admin@moe.gov.ki ibukin buokam.

E na teimatoa n katabwanina kanoan ana kete aio MOE ngkai ae e tabe n katabwaninaki mwakurian te kanoa n reieri ibukin te Moanibong ao te Kauabong moa n te week aio, ao te lesson plan ibukin kanoan te bong teuana ma teuana iaon subjects nako, irouia ake tabeia aio.

====================================